Home » Bài viết nổi bật, Bản tin FECON, Tôi yêu FECON » Bộ ảnh GTCL Trung thực Thẳng thắn

Bộ ảnh GTCL Trung thực Thẳng thắn

Trung thực Thẳng thắn là 1 trong 5 Giá trị Cốt lõi mà người FECON đề cao và coi đó là nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài. Đối với người FECON, Trung thực Thẳng thắn sẽ là:


 

 

 

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC