Home » Sáng kiến FECON » Mẫu đăng ký đề tài Sáng kiến cải tiến FECON 2014

Mẫu đăng ký đề tài Sáng kiến cải tiến FECON 2014

                                                                                         Hà Nội, ngày……tháng…… năm 201…

   ĐỀ TÀI DỰ THI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN FECON 2014

 

TÊN ĐỀ TÀI  
TÁC GIẢ (người lập)  
ĐỒNG TÁC GIẢ  
BỘ PHẬN  
ĐƠN VỊ  
SỐ ĐIỆN THOẠI  

 

PHẦN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI DỰ THI:

I. GIỚI THIỆU CHUNG:  (Trong vòng 10 dòng)

 1.  Ý NGHĨA ĐỀ TÀI:
 2. Tính hiệu quả kinh tế
 3. Tính ứng dụng thực tế, khả thi
 4. Tính xây dựng, hình ảnh, thương hiệu
 5. Tính an toàn (nếu là giải pháp giảm thiểu tai nạn, an toàn…)
 6. Tính khoa học, tính mới
 7. Chưa từng áp dụng ở đâu
 8. Đã từng áp dụng trên thế giới
 9. Đã từng áp dụng tại Việt Nam
 10. Đã từng áp dụng tại FECON (cho những công trình, dạng dự án nào, mức độ của công trình, dự án đó)
 11. Tính sáng tạo, khả năng phát triển

II. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI

Nếu có thể, đưa quá trình hình thành ý tưởng, chỉ ra những điểm bất hợp lý, chưa hợp lý, quá trình thực hiện triển khai (nếu có), những giải pháp đã từng đề xuất, áp dụng sao cho cuối cùng nêu bật được giải pháp là tối ưu, phù hợp nhất.

 (Cố gắng đưa được càng nhiều hình ảnh, clip minh họa càng tốt).

III. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Tiến độ

2. Kinh phí (Nếu có từng giai đoạn thì nên đưa chi tiết vào

IV. KẾT LUẬN

                                                                                                     Người lập ký tên.

NHỮNG Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN, PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN VỀ ĐỀ TÀI:

…………………………………..

 

NHỮNG Ý KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO, CHUYÊN GIA, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VỀ ĐỀ TÀI:

…………………………………..

Download tài liệu tại đây

Leave a Reply

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC