Home » Posts tagged with "Metroline 1"

Đặt cái TÔI xuống để xây một cái TA lớn hơn!

14 năm qua, từ một công ty nhỏ với vài nhân viên ban đầu FECON đã trở thành một công ty với hàng ngàn nhân viên và hàng chục công ty thành viên. Trong số đó, có rất nhiều công ty con đã ra đời từ khát vọng và niềm tin của ban lãnh đạo – mà ban đầu nói ra, không ít người đã hoài nghi về độ khả thi của nó… Bắt... 
Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC